Algemene voorwaarden

1. Lidmaatschap

2.1 Een persoon die wil deelnemen aan de training, dient een lidmaatschap te hebben en zich voor de training in te schrijven. Het inschrijven voor deelname aan de training dient te geschieden middels het inschrijfformulier op de website. Dit inschrijfformulier dient volledig ingevuld te zijn.

2.2 Met het invullen van het lidmaatschap verplicht de bezoeker zich tot betaling van het abonnementsgeld. Het abonnementsgeld dient voor aanvang van het evenement voldaan te zijn.

2.3 De inschrijver garandeert voor juistheid van de op het lidmaatschap formulier verstrekte gegevens.

2.4 Hairconnexxion neemt de verkregen gegevens van inschrijver op in een daartoe aangehouden administratie. Door inschrijving geeft de inschrijver toestemming voor het gebruik en het opslaan van de door hem verstrekte gegevens.

2.5 Inschrijvingen welke wegens ruimtegebrek niet direct kunnen worden geaccepteerd, kunnen op een wachtlijst worden geplaatst.

2.6 Bij afwijzing van de inschrijving door Hairconnexxion zullen eventuele (voorschot)betalingen, inclusief het inschrijvingsgeld, worden gerestitueerd.

2.7 De inschrijving komt uitsluitend tot stand door bevestiging van de aanmelding door Hairconnexxion, waarna de inschrijver klant wordt. De bevestiging, wordt per e-mail aan de bezoeker verstuurd naar het door hem op het inschrijvingsformulier opgegeven e-mailadres.

2.8 Indien de inschrijver of klant klachten heeft over de dienstverlening, dient hij dit onverwijld en per e-mail mede te delen aan Hairconnexxion, zodat de klacht verholpen kan worden.

2.9 Eventuele onjuiste gegevens of onbevoegde inschrijving zijn voor rekening en risico van de inschrijver.

2. Annulering Lidmaatschap

3.1 Indien de klant een lidmaatschap wenst te annuleren, heeft de klant één (1) maand opzegtermijn. 

3.2 Wanneer de klant het lidmaatschap wenst te annuleren of wijzigen, zal een daartoe strekkend verzoek per e-mail aan Hairconnexxion dienen te worden gedaan. 

3. Annulering training

4.1 Annuleren of omboeken van een training is mogelijk tot 1 maand (31 dagen) voor aanvang van de training .

3.4 Omboeken van een training naar een andere training is mogelijk tot 1 maand voor aanvang van de training. Hiervoor worden geen kosten berekend.

3.5 Een evenement wordt geannuleerd wanneer er minder dan vijf leden zich hebben ingeschreven voor de training. Hiervoor is geen restitutie. Er worden altijd meerdere trainingsdata gegeven, de bezoeker kan dan aansluiten bij het eerstvolgende training. Hairconnexxion mag een week voor de training de klant inlichten van annulering.

4. Toegang en verblijf

4.1 Gedurende zijn verblijf op de locatie dient de bezoeker zich te gedragen in overeenstemming met de geldende normen wat betreft de openbare orde, goede zeden en fatsoen. Voorts is de bezoeker gehouden zich te gedragen conform de door Hairconnexxion gehanteerde huisregels betrekking hebbend op het betreffende evenement. De bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door Hairconnexxion gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen.

4.2 Hairconnexxion is gerechtigd, zonder opgave van redenen, een bezoeker de toegang tot de locatie te weigeren of van de locatie te (doen) verwijderen indien een bezoeker zich niet gedraagt conform het bepaalde in het vorige lid van dit artikel dan wel indien Hairconnexxion dit anderszins noodzakelijk acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het Evenement. De Bezoeker heeft in dat geval geen recht op vergoeding van het Inschrijvingsgeld.

5. Overeenkomst

3.1. De overeenkomst tussen Hairconnexxion en klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden.

3.2. De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

3.3. De klant is verplicht de betalingsverplichting na te komen. Indien de klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, ontvangt de klant van Hairconnexxion een herinnering. Heeft de klant na 14 dagen nog steeds niet betaald, dan worden er extra kosten in rekening gebracht. Mocht de klant na verschillende aanmaningen de verschuldigde vordering nog steeds niet voldaan hebben, dan zal Hairconnexxion de incasso uit handen geven aan een incassobureau.

3.4. Nadat de klant tot aankoop is over gegaan, ontvangt de klant van Hairconnexxion een schriftelijke bevestiging per email.

5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Hairconnexxion is rechthebbenden op de intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan de training.

5.2 De klant is niet gerechtigd (delen van) het door Hairconnexxion geproduceerde promotiemateriaal te verveelvoudigen dan wel op enige andere wijze inbreuk te maken op aan Hairconnexxion toebehorende rechten van intellectueel eigendom, waaronder maar niet beperkt tot merkenrechten, auteursrechten en handelsnaamrechten.

5.3 Hairconnexxion is gerechtigd foto- en/of filmopnamen te maken van de evenementen/trainingen en de aldaar aanwezige personen voor marketingdoeleinden van Hairconnexxion. Belanghebbenden dienen de openbaarmaking van de opnamen te gedogen. Hairconnexxion noch de eventuele derde aan wie Hairconnexxion toestemming hebben gegeven voor een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging is ter zake aan de bezoeker enige vergoeding verschuldigd.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Het betreden van de locatie en het bijwonen van een evenement/training geschiedt door de bezoeker/klant op eigen risico. Hairconnexxion is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de bezoeker/klant, tenzij sprake is van opzet dan wel grove schuld van de organisator.

6.2 De aansprakelijkheid van Hairconnexxion wordt in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor:

a. schade ten gevolge van wijzigingen in alle door Hairconnexxion, dan wel door derden, gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven ten aanzien van het evenement;

b. schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door Hairconnexxion ingeschakelde derden zoals leveranciers, en de door deze derden ingeschakelde personen;

c. schade ten gevolge van het niet opvolgen door de bezoeker van door Hairconnexxion gegeven instructies en van het niet naleven van algemene normen van openbare orde, veiligheid en fatsoen;

d. schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de bezoeker toebehorende en naar de locatie meegebrachte goederen;

e. (gevolg)schade ten gevolge van wijzigingen in de aanvang- en eindtijden van het evenement;

f. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers/klanten van het evenement/training;

g. schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan Dev On houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van Hairconnexxion staat;

h. gevolgschade en indirecte (bedrijf)schade aan de zijde van bezoeker/klant.

6.3 De bezoeker/klant is aansprakelijk voor en dient zich adequaat te verzekeren tegen alle schade van welke aard ook, die door handelen of nalaten van hemzelf wordt veroorzaakt.

6.4 De bezoeker/klant vrijwaart Hairconnexxion voor alle aanspraken die anderen in verband met zijn handelen of nalaten tegen Hairconnexxion zouden kunnen doen gelden.

6.5 Elke aansprakelijkheid van Hairconnexxion is beperkt tot het bedrag dat onder de betreffende aansprakelijkheidsverzekering van Hairconnexxion wordt uitgekeerd, met dien verstande dat in het geval van ontbreken van dekking de aansprakelijkheid van Hairconnexxion is beperkt tot de hoogte van het door de bezoeker/klant op grond van diens inschrijving verschuldigde inschrijvingsgeld.

7. Webshop

1.1 Hairconnexxion is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst. Op onze website staat het KvK nummer en BTW nummer van Hairconnexxion. 

1.2 De webshop is voorzien van een SLL-Certificaat. Dit betekent dat Hairconnexxion aan alle wettelijke eisen voldoen met betrekking tot de beveiliging van persoonsgegevens en betaalgegevens. Hairconnexxion streeft naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van gegevens. Bij misbruik door hackers zal Hairconnexxion aangifte doen bij de politie.

1.3 Hairconnexxion streeft ernaar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer de klant vragen heeft staan medewerkers ze graag te woord.

1.6 Bezoekers kunnen zich inschrijven voor de nieuwsbrief van Hairconnexxion. Bij inschrijving wordt er enkele keren per kwartaal een e-mail verstuurd.

8. Overmacht

7.1 Hairconnexxion is nimmer aansprakelijk voor door de bezoeker/klant geleden schade die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van Hairconnexxion. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van Hairconnexxion onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het bezoeken van evenementen of training (mede) door Hairconnexxion georganiseerd stand komen van de overeenkomst tussen Hairconnexxion en de bezoeker/klant reeds als mogelijkheid te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, terreur en terreurdreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, en andere ernstige storingen bij Hairconnexxion en/of op de locatie, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet functionerend openbaar vervoer alsmede de omstandigheid dat een evenement vanwege het feit dat de voor het evenement benodigde vergunningen niet zijn verleend c.q. deze zijn ingetrokken geen doorgang kan vinden dan wel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden.

9. Toepasselijkheid

8.1 Deze voorwaarden evenementen/trainingen deelname zijn van toepassing bij deelname aan een evenement of training, (mede) georganiseerd door Hairconnexxion.

8.2 Indien en voor zover enige bepaling van de voorwaarden event deelname nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden event deelname onverminderd van kracht blijven. In dat geval zal Hairconnexxion een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

8.3 Van de voorwaarden event deelname zijn slechts geldig en bindend indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Een wijziging zal door de bevoegde vertegenwoordigers van ieder der partijen moeten worden ondertekend.

8.4 Hairconnexxion behoudt zich het recht voor de voorwaarden event deelname tussentijds te wijzigen. De in werking getreden voorwaarden event deelname vervangen alle voorgaande voorwaarden event deelname, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Hairconnexxion.

10. Klachten

4.1 Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door Hairconnexxion afgehandeld. De afhandeling van een klacht gebeurt altijd schriftelijk. 

11. Toepasselijk recht en rechtskeuze

Op de voorwaarden event deelname is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Eventuel geschillen zullen worden beslecht door de Nederlandse rechter in Utrecht.